NSZZ „Solidarność” Komisja Zakładowa NSZZ "S" Świadczenia związkowe

Zapomogi związkowe

Zapomogi związkowe NSZZ Solidarność w Uniwersytecie Gdańskim
 
·  Zapomoga losowa z tytułu niezawinionego zwolnienia z pracy
·  Zapomoga losowa bezzwrotna
·  Zapomoga losowa zwrotna
Zapomogi związkowe przyznaje Prezydium Komisji Zakładowej na wniosek członka Związku. Wniosek musi być zaopiniowany przez Przewodniczącego Koła.
·  Zapomogi losowej z tytułu niezawinionego zwolnienia z pracy – wysokość wynosi 500zł
·  Zapomoga losowa bezzwrotna – przy przyznawaniu losowych zapomóg bezzwrotnych brane są pod uwagę następujące fakty:
1.  trudna losowa sytuacja wnioskodawcy (choroba, wypadek, nieprzewidziane zdarzenia),
2.  sytuacja rodzinna i materialna członka Związku,
3.  maksymalna wysokość zapomogi nie może przekroczyć 1/4 aktualnej średniej krajowej płacy brutto.
Zapomoga zwrotna – zapomogi zwrotne są przyznawane na podstawie następującego regulaminu:
1.  zapomogi zwrotne są przyznawane w uzasadnionych przypadkach, gdy członek Związku musi w trybie pilnym uregulować zobowiązania finansowe,
2.  pierwsza rata musi zostać wpłacona w następnym miesiącu po przyznaniu zapomogi,
3.  wysokość raty spłacanej zapomogi nie może być niższa niż 100zł,
4.  wysokość zapomogi zwrotnej nie może przekraczać 50% aktualnej średniej krajowej płacy brutto,
5.  zapomogi zwrotne nie ulegają umorzeniu,
6.  osoby gwarantujące zwrot zapomóg nie mogą być jednocześnie gwarantem dla innych osób oraz nie mogą być dłużnikami wobec związku.

Ostatnio modyfikowane: 23.11.2009